Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De organisatie: Personal Sportcoaching Venlo.

Overeenkomst: De overeenkomst (een volledig ingevuld en ondertekend intakeformulier) is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Personal Sportcoaching Venlo waarin de klant door deelname aan de trainingen bij Personal Sportcoaching Venlo een schriftelijke overeenkomst aangaat bij Tanja Zajec.


 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Personal Sportcoaching Venlo voor het deelnemen van Personal Training, groepslessen en alle soorten workshops. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Personal Sportcoaching Venlo geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Personal Sportcoaching Venlo het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

 

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Personal Sportcoaching Venlo te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Personal Sportcoaching Venlo door te geven. De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het tijdig aanleveren van een compleet en ondertekend intakeformulier.

 

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving zal Personal Sportcoaching Venlo meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Personal Sportcoaching Venlo bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient door de klant bij privélessen 24 uur, en bij groepslessen 8 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden bij Personal Sportcoaching Venlo via de app. Indien binnen deze termijn is afgemeld kan de les in de komende twee weken worden ingehaald. Daarna vervalt de credit. Er is nooit recht op restitutie tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen tussen de klant en Personal Sportcoaching Venlo. De planning verloopt volledig via de app van Trainin. De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste, tijdige inschrijving en betaling via deze app.

 

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op Personal Sportcoaching Venlo rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Tanja Zajec. Personal Sportcoaching Venlo voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Personal Sportcoaching Venlo niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door Personal Sportcoaching Venlo aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Personal Sportcoaching Venlo kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Personal Sportcoaching Venlo Is niet aansprakelijk wanneer bij Personal Sportcoaching Venlo, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Personal Sportcoaching Venlo is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Personal Sportcoaching Venlo wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Personal Sportcoaching Venlo aanbiedt. De klant dient Personal Sportcoaching Venlo te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

ARTIKEL 7 ONTBINDING

Personal Sportcoaching Venlo is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Venlo.

De standaard opzeggingstermijn bedraagt 14 dagen en dient schriftelijk aan Personal Sportcoaching Venlo kenbaar gemaakt te worden.

 

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en Personal Sportcoaching Venlo zal Personal Sportcoaching Venlo meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Personal Sportcoaching Venlo gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Personal Sportcoaching Venlo te voldoen. Indien Personal Sportcoaching Venlo over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Personal Sportcoaching Venlo een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Personal Sportcoaching Venlo gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Dit is maximaal één maand. Alle betalingen lopen via automatische incasso via Molly en de app van Trainin.

 

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Personal Sportcoaching Venlo. Alle afspraken dienen 24 uur (privéles) of 8 uur (groepsles) van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. De credit van de les is dan verbruikt. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken.

 

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Personal Sportcoaching Venlo is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Bij ziekte of vakantie van zowel de Personal Trainer als van de klant vinden de lessen geen doorgang. In het abonnementsbedrag is hiermee al rekening gehouden. Er kan dus geen aanspraak gemaakt worden op inhaallessen of restitutie. Ook op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door tenzij anders is overeengekomen tussen klant en Personal Sportcoaching Venlo. De klant betaalt bij een abonnement dus iedere maand (12 maanden per jaar) hetzelfde bedrag ongeacht of alle lessen doorgang hebben kunnen vinden. Vakanties, ziekte en feestdagen zijn meegenomen in de totaalprijs.

 

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

Bij het deelnemen aan lessen of privé trainingen van Personal Sportcoaching Venlo verklaart de deelnemer dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Personal Sportcoaching Venlo aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Personal Sportcoaching Venlo.

 

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID

Personal Sportcoaching Venlo is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Personal Sportcoaching Venlo gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Personal Sportcoaching Venlo voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Personal Sportcoaching Venlo. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Personal Sportcoaching Venlo. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Personal Sportcoaching Venlo zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Personal Sportcoaching Venlo ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Personal Sportcoaching Venlo zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Personal Sportcoaching Venlo. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Personal Sportcoaching Venlo is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.