Disclaimer

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Personal Training Venlo stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. Personal Training Venlo biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

 

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Personal Training Venlo streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Personal Training Venlo wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Personal Training Venlo aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Personal Training Venlo worden gewijzigd.

 

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Personal Training Venlo dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Personal Training Venlo onderhouden en Personal Training Venlo heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Personal Training Venlo geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Personal Training Venlo dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Personal Training Venlo.

VIRUSSEN

Personal Training Venlo garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.